Two types of Medicines – Aushadham and Bheshajam

Two types of Medicine as per Ayurveda aushadham bheshajam proktam dviprakaram cikitsitam, tayorvisesham vakshyami bheshajaushadhayordvayoh aushadham dravya saàyogam bruvate dipanadikam, hutavratatapodanam santikarma ca bheshajam There are two types of medicine, namely, “Aushadham” and “Bheshajam”. Aushadham is that which is made up by mixing various medicinal ingredients and tonics. Whereas, Bheshajam is medicine or cure through…