Dashavatara Krida-patra

205.00

Dashavatara Krida Patra are a pack of 120 cards. There are 12 cards each designated for each avatara of Lord Krsna. As we all know there are 10 proncipal avataras of Lord Krsna – Matsya, Kurma, Varaha, Narashima, Vamana, Parashurama, SriRamachandra, Balaram, Bhudha and Kalki.